Försvarshögskolan

Försvarshögskolan är en högskola i Sverige som är statlig. Den ansvarar för den nationella samt internationella säkerheten både genom utbildning samt forskning. Högskolan finns belägen i två städer i Sverige, Stockholm där det är som störst men även i Karlstad.

Det är dessutom en skola med mycket historia. Man kan hitta spår från den Kungliga Krigsskolan som man grundade årtalet 1792 och skulle då fungera som en utbildning för att bli officerare. Dessutom så kan man finna spår från den skola som bildades årtalet 1818 med namnet Högre artilleriläroverket. Krigshögskolan är ännu en skola från tiden innan som är värd att nämna, denna bildades årtalet 1878 och dess syfte var att vidareutbilda officerarna som kunde finnas i den Svenska armén. Detta för att att de skulle kunna ingå i den så kallade generalstaben.

Sveriges flygvapen bildades årtalet 1926 och efter detta bildande så vande man att starta en skola som kallades för Flygkrigshögskolan och dess syfte kan man förstå sig på tack vare namnet på den. Det var först årtalet 1952 som man valde att starta den nutida högskolan, Försvarshögskolan just i Stockholm. Då breddades områdena man tidigare lärt ut i de andra föregående skolorna haft. Istället blev nu målet med skolan att man skulle utbilda både civila samt militära för att ha en högre befattning inom det så kallade totalförsvaret.

Det var under årtalet 1961 som man sedan även bildade Militärhögskolan, detta var då man slog ihop tre stycken redan specialiserade skolor till en stor istället för att samla de högre officerare utbildningarna. Försvarshögskolan har dessutom ansvaret över den grundläggande officersutbildningen som pågår under tre års tid. Ansvaret gick från Försvarsmakten till Försvarshögskolan tillslut. Det som är det allra bästa med Försvarshögskolan är att de även utbildar civilpersoner. De kan erbjudas utbildning inom allt från ledarskap till krishantering samt militärhistoria bland annat. Detta gör att fler civila kan ge sig in i yrket som handlar om försvar på något vis med en bra grundutbildning bakom sig att förlita sig på. Sedan årtalet 2018 kan man även läsa vidare på en masternivå samt forskarnivå på Försvarshögskolan.

Olika utbildningar samt institutioner
Olika utbildningar samt institutioner

Olika utbildningar samt institutioner

Försvarshögskolan erbjuder en mängd olika utbildningar och dessutom så finns det två olika institutioner inom skolan. Den ena institutionen är inriktad på säkerhet, ledarskap samt strategi. Medan den andra institutionen är militär vetenskaplig. Inte nog med de olika institutionerna så finns det även sedan två centrum samt två program som forskar inom särskilda inriktningar att välja mellan. Det ena av de centrumen som finns är fokuserad på just det totala försvaret samt samhällets säkerhet medan det andra av centrumen fokuserar på den operativa juridiken och folkrätt. De olika programmen inom forskning heter “The European Societal Security Research Group” och “Eurosec”. Den sistnämnda fokuserar på den europeiska säkerhets forskningen.

Ämnen som man kan få läsa om man går på Försvarshögskolan är historia som fokuserar på militärhistoria, folkrätts juridik, ledarskap under förhållanden som är påfrestande, krigsvetenskap, militärteknik, ledningsvetenskap och statsvetenskap med två olika inriktningar. De olika statsvetenskap ämnena är internationell samverkan och krishantering samt strategi och säkerhetspolitik.